مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

ضریب دروس کنکور ارشد معماری دانشگاه آزاد

بازسازی

تکنولوژی

معماری

عنوان درس

3

2

2

زبان تخصصی

3

3

3

دروس فنی

1

2

2

دروس تاریخ و مبانی نظری

1

3

3

درک عمومی معماری

2

5

5

اسکیس

2

0

0

مبانی بازسازی